Kalendář akcí
poslední mesíc únor 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 5 1 2 3 4 5 6 7
week 6 8 9 10 11 12 13 14
week 7 15 16 17 18 19 20 21
week 8 22 23 24 25 26 27 28
Návštěvy

TOPlist

Školní řád

Mateřská škola Brno, Skořepka 5, 602 00 BRNO

                   

 

 

Školní řád

 

1.1Vydal :Ředitelka Mateřské školy Brno, Skořepka 5

Účinnost :od1.11. 2019

Závaznost :Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Skořepka5

a zákonné zástupce dětí přijatých do výše uvedené mateřské školy

Informace podána :   Zákonným zástupcůdětídne22.8.2019

 

  

OBSAH :                             

I.  Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy   a vzdělávání

 

1.Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání  a školní vzdělávací program

2.Základní práva  a povinnosti dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole

3.Základní práva a povinnosti  zákonných zástupců při vzdělávání dětí

4.Plnění povinnosti povinného předškolního vzdělávání

 

II. Upřesnění výkonu práv a povinností zakonných zástupců při vzdělávání dětí   v mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

 

1.Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

2.Povinnosti všech zaměstnanců

III.    UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1.Přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání

2.Ukončení předškolního vzdělávání

3.Odklad školní docházky

4.Vzdělávání dětí cizinců

5.Docházka a způsob vzdělávání dětí

6.Vzdělávání dětí od dvou do tří let

7.Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

 

IV.PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY                                    

1.Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

2.Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

3.Organizace školního stravování

4.Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci

 

V.PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

        1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 2.Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

 3.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

 nepřátelství nebo násilí

VI. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

  1.Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

  2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při

jejich pobytu v mateřské škole

 

VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
              

1.Účinnost a platnost školního řádu

2.Změny a dodatky školního řádu

3.Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

4.Ochrana osobních údajů

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Brno , Skořepka 5 , příspěvková organizace (dále jen „MŠ“) vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů  tento Školní řád, který upravuje organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a zejména práva a povinnosti všech zaměstnanců mateřské školy.  Je závazný pro děti, jejich zákonné zástupce, zaměstnance školy a všechny další účastníky předškolního vzdělávání v MŠ . Vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze:

-Zákona č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte, v platném znění;

-Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a dalším vzdělávání., školský zákon, v platném znění;

-Zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění;

-Vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění;

-Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění;

-   vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění;

-Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

-Mateřská škola Skořepka 5 je právním subjektem – příspěvkovou organizacíMČ Brno –střed.

-Statutárním zástupcem školy je ředitelka MŠ Marcela Hanáková.

-Škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku.  V součinnosti s rodinouzajišťuje všestrannou péči dětem, zpravidla od tří do šesti let a vytváří základní předpoklady pro jejich další vzdělávání .

-Součástí školy je výdejna stravy.

-Provoz školy je stanoven dle potřeb rodičů a podmínek  MŠ.

-Organizace dne (režim dne) je přílohouŠŘ .Je uzpůsoben podmínkám mateřské školy .

-Škola organizuje hospodářskou činnost v souladu se zřizovací listinou.

 

  

                                 Čl. I

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

1.Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní     vzdělávací program

 

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 

  - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

  - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a vytváření zdravých

    životních návyků a postojů

  - podílí se na osvojování si základních pravidel chování dětí,

  - podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

  - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

  - napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

  - poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

  - vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle

    konkrétních podmínek, uplatněných na mateřské škole.

 -  Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní      vzdělávání , kterývychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

  Klademe :

 - důraz na individuální přístup ke každému dítěti

 - důraz na samotné rozhodování a volbu dítěte , přijímání odpovědnosti

 - dáváme jim pocit svobody, ale i potřebu řádu a pravidel vzájemného soužití

 - důraz na rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím

  vlastní aktivity , ale i plánované činnosti,

 - pohyb a pěstování zdravého životního stylu

- důraz na spolupráci s rodinou

  Každá třída má zpracovaný svůj „Třídní vzdělávací program“ který respektuje režim dne ,

   který je  flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí.

 

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola   postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) ve znění pozdějších předpisů.

 

1.1.  Základní práva dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

  V MŠ všichni plně respektují práva dětí vycházející z Úmluvy o právech dítěte, a dalších platných

 právních předpisů.

  Každé dítě má právo :

    a)na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu , uvedeném v bodě č. 1. Tohoto školního řádu ,

        zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti.

    b)na zajištění činnosti a služeb poskytovaným školskými poradenskými zařízeními v

rozsahu stanoveném ve školském zákoně.

    c)  všechny děti mají práva, která jim zaručujeListina lidských práv svobod a Úmluva o

právech dítěte .

    d)  na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole a uspokojování

svých potřeb :

 

-kdykoliv se napít,  jít kdykoliv na toaletu; určovat si velikost porce jídla;

-být vždy vyslechnuty; pomoc dospělého, když potřebují ,

-zvolit si hru nebo činnost z možné nabídky dle svého přání;

e) Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě ,vytvoří

    ředitelka mateřské školy podmínky, odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám

    tohoto dítěte.

Povinnosti dětí v MŠ :

 

a) V rámci svých možností a schopností jsou děti povinny:

dodržovat dohodnutá pravidla soužití;

dodržovat pravidla organizace činností v MŠ:

po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo;

dodržovat hygienická pravidla:

dodržovat společenská pravidla (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc);

oznamovat učitelce, když chtějí opustit třídu;

chovat se ohleduplně a s respektem k ostatním:

(neničit) práci druhých,

chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily (v opačném případě se omluvit),

1.2.  Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí v MŠ

1.Zákonní zástupci dětí  mají právo:

 

a)být informováni o záměrech a koncepci MŠ;

b)spolupodílet se na tvorbě zásadních dokumentů MŠ (např. školní vzdělávací program,

c)účastnit se akcí, pořádaných MŠ;

d)být informováni o záležitostech týkajících vzdělávání jejich dítěte v MŠ

e)půjčovat si knihy a odbornou literaturu z knihovny MŠ;

f)promluvit kdykoliv s učitelkou přímo ve třídě (pokud je to naléhavé ihned) nebo si domluvit

  schůzku .

g) na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záleži-

  tostech, týkajících se výchovy a vzdělávání jejich dětí .

 h) Po dohodě s učitelkou být přítomen při adaptaci dítěte.

ch) Na diskrétnost a ochranu informací ,týkajících se jejich osobního a rodinného života

2.Zákonní zástupci jsou povinni:

 

a)Přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání /od počátku školního roku, který

  následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku ./

 

  Tato povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením .

  Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové MŠ ,musí rodiče tuto skutečnost oznámit

 ředitelce školy bez zbytečného odkladu .

  b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo

      vhodně  a čistě upravené,

    c) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek

    týkajících se  vzdělávání dítěte,

d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte

nebo   jinýchzávažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

     dítěte, zajistit, aby  dítě, docházející do MŠ bylo zdravé, bez příznaku nemoci ,

e) informovat včas mateřskou školu o důvodech nepřítomnosti dítěte,

f) Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ /teplota, zvracení, bolesti břicha

   /jsou rodiče  telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče.   

    g) Oznamovat mateřské škole údaje o dítěti podle § 28 odst. 2 školského zákona pro

    vedení školní matriky.

h) respektovat pravidla organizace chodu MŠ :

-dodržovat v MŠ pravidla bezpečnosti a společenského chování,

-spolupracovat s učitelkami tak, aby mohla být zajištěna péče o dítě opravdu v součinnosti s rodinou,

-neprodleně upozornit učitelku ve třídě na všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na psychický či fyzický stav jejich dítěte (např. mimořádné rodinné situace, zdravotní indispozice dítěte),

-pečlivě sledovat informační sdělení na vývěskách, nástěnkách, webových stránkách MŠ,

-neprodleně informovat MŠ o nepřítomnosti (odhlásit stravu) osobně v MŠ, telefonicky, nebo písemně,

-podepsat dítěti všechny věci, za nepodepsané věci či věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, MŠ neručí.

- 

1.3.  Plnění povinnosti povinného předškolního vzdělávání (dále „povinné vzdělávání“)

-Povinné vzdělávání nabývá platnost od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.

-Dítě, které plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky, dochází do MŠ v pracovních dnech v čase od 8:00 do 12:00 hod. Vzdělávání v ostatní době provozu MŠ je dobrovolné.

-Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.

-V případě nepřítomnosti dítěte, které plní povinné vzdělávání je zákonný zástupce povinen doložit MŠ písemně důvody nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte.

-Uvolňování z předškolního vzdělávání na delší dobu povolí ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů s uvedením důvodu. /Omluvný list /

-Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při povinném vzdělávání v MŠ, oznámí písemně tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu.

-Písemné oznámení nepřítomnosti předá rodič učitelce ve své třídě.  

-Docházka dětí plnících povinné vzdělávání je evidována učitelkami ve třídách, do kterých jsou děti zapsány. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informují učitelky ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje.

-Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

-Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Zákonný zástupce dítěte je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku ředitelce MŠ.

V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

-Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a)jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

       v případě cizince místo pobytu dítěte,

 b)uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

 c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

-MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup vzdělávání.

-Způsob ověření : 15ti minutovým rozhovorem s pedag. pracovníkem školy, termíny ověření včetně náhradních termínů se stanoví tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 15.11. do 15.12.

Náhradní termín bude stanoven na základě individuální domluvy se zákonným zástupcem, nejpozději do 31.12.(přesné termíny budou oznámeny na škole a zaslány

 e-mailem).

-Povinnost zákonného zástupce je zajistit účast dítěte.

-O ukončení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ, kam bylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato, pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte

u ověření a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již opětovně individuálně vzdělávat.

-Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek), hradí zákonný zástupce dítěte s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

-Individuálně vzdělávané dítě nemá nárok účastnit se akcí pořádaných mateřskou školou (plavání, výlety,divadla )

 

Čl. II

Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

1.Ochrana osobnosti ve škole 

 

a)odpovídat za bezpečnost dětí v době pobytu v MŠ a v době jiných aktivit pořádaných MŠ

b) poskytovat informace o výchovně vzdělávacím procesu dítěte jeho zákonným zástupcům,

c) poskytovat předem a s předstihem informace důležité pro zákonného zástupce dítěte (změny

       v organizaci MŠ, akce MŠ…),

d) umožnit konání konzultačních hodin zákonným zástupcům dítěte, pokud o to požádají,

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu

dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišel do styku,

f) sledovat projevy dětí týkající se šikany, rasismu, xenofobie a sexuálního zneužívání, tyto

projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o tomto jednání zápis se zákonným zástupcem a

informovat ředitelku školy o výsledcích tohoto jednání a o opatření proti těmto negativním

projevům, paní učitelky  zároveň provedou poučení dětí o těchto projevech, včetně

zápisu do třídní dokumentace.

g) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím

data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním

stavudětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a

 školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné

údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem,

neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a

 dál nezpracovávat.

 

2. Práva pí. učitelek

    a) převzít od zákonného zástupce pouze dítě, které je zdravé, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí i svého

    b) projednat se zákonnými zástupci jakýkoliv přestupek jejich dítěte, informovat ředitelku školy,

 

    c) učitelky  mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém

vykonávají svojí práci.  

 

Čl. III

upřesnění podmínek pro přijetíaukončení vzdělávání dítěte  v mateřské škole

 

1.Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

   - Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od

2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo se přednostně

    přijímají děti pětileté , kterézačátkem školního roku budou plnit povinnou školní docházku

 1. Zápis do mateřské školy je elektronický a rodiče si mohou zjistit informace na :

    www.zapisdoms.brno.cz

   Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

    a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

    b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, splnění

    povinnosti řádného očkování se nevztahuje na děti v režimu povinného předškolního vzdělávání

    (povinné předškolní vzdělávání plní dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy

dítě dosahuje pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky).

 

   c) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se

uvolní místo.     

   d) V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to

nejvýše nadobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

 1. Ukončení předškolního vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému

zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a)se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po

dobudelší než dva týdny,

    b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

    c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské

zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za

školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

e) Po dohodě s rodiči ve tříměsíční zkušební době, která je sjednaná při zápisu , pokud je dítě

nezralé.

      Rozhodnout o ukončení předškolníhovzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je

předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

Odklad školní docházky:

 

Na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického

psychologa - vystaví příslušná základní škola - do které se zákonní zástupci dítěte dostaví k

zápisu a požádají odklad školní docházky:ZŠ vydá: Rozhodnutí o odkladu školní

docházky. Toto „Rozhodnutí“ předá a to nejpozději do 2. května daného roku v mateřské

škole

 

 

 1.  Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

a)   Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

b)  Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky.

c)    Zákonní zástupci musí akceptovat tento školní řád a v případě, že mluví a rozumí pouze v cizím jazyku, jsou povinni zajistit si na své náklady tlumočníka.

 

 1. Docházka a způsob vzdělávání dětí:

 

 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

  Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno

tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské

škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho

převlečení v šatně osobně učitelce  mateřské školy v příslušné třídě, do které dítě dochází nebo ve třídě, kde se děti z organizačních důvodů scházejí.

  Doba pro scházení dětí do mateřské školy a předání k předškolnímu vzdělávání je určena

  do 8,30 hod., z důvodu bezpečnosti se v tuto dobu hlavní vchod uzamyká. Pokud rodiče

  výjimečně potřebují dítě přivést později, je nutné toto skutečnost včas dohodnout

 s učitelkami ve třídě.

 

1.1   Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky  mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází nebo ve třídě, kde jsou děti z organizačních důvodů spojeny, popřípadě na zahradě mateřské školy   a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

Pro odcházení dětí z mateřské školy je stanovena doba po obědě od 12,30 hod. do 12,50 hod. Odpoledne od 14,45 hod. Pokud rodiče výjimečně potřebují vyzvednout dítě mimo tuto dobu, lzetoto včas dohodnout s učitelkami ve třídě. 

1.2   V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

Pro děti, docházející do mateřské školy na 4 hodiny denně, je stanovena doba předškolního vzdělávání  maximálně od 8,30 hod. do 12,30 hod.

 

1.3   Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávánív mateřské škole. „Pověření „ - písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelkám ve třídě, do které dítě dochází.

1.4   Vybavení dětí do MŠ – papučky, hrací kalhoty s kapsičkou, tričko s krátkým rukávem , lehké tričko , náhradní spodní prádlo a pyžamko. U děvčátek může být zástěrka, šatičky či sukýnka. /Vše podepsané v igelitové tašce v šatní přihrádce/

1.5   Vybavení na pobyt venku: tepláková, nebo šusťáková souprava, vhodná obuv,

V zimním období oblečení přiměřené počasí s funkčními zipy.

V případě deště – pláštěnka, nikoliv deštník.

 

Za cenné věci a hračky, které si dítě přinese do mateřské školy, v případě jejich ztráty nebo zničení MŠ neručí .

 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

2.1   Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatně třídy, kam dítě dochází.

2.2   Další informace o dítěti- výtvarné práce, pokyny a plány akcí – budou pravidelně vyvěšovány na vývěskách pro rodiče.

 

2.3   Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovatu paní učitelky vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

2.4   Ředitelka mateřské školy informuje zákonné zástupce dle potřeby na třídních schůzkách o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolánai mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

2.5   Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pí. učitelkami školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází,individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

2.6   Ředitelka mateřské školy nebo učitelka, vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

3.1   Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom rodiče v Plánu akcí a v dostatečném předstihuprostřednictvím sdělení na nástěnce u vchodu do MŠ .

 

 

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

4.1   Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodua doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu učitelce ve třídě, do které dítě dochází, telefonicky nebo zasláním písemného oznámenína adresu mateřské školy.

 

4.2   Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy, aby se předešlo neomluvené absenci, která by mohla být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

4.3    V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámenítéto nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možnéi prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy.

 

4.4   Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přijímající učitelku  o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. Dítě, které přivede zákonný zástupce do MŠ, musí být zdravé, bez příznaku nemoci. V odůvodněných případech může učitelka požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře.

 

4.5   Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu  o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Neprodleně informujío infekční chorobě , popřípadě přijde- li dítě do styku s toutoinfekční chorobou.

 

 1. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

   Pro dvouleté děti budouzajištěny hračky vyhovující dětem, hračky pro starší děti jsou zavřeny ve skříňkách, kvůli bezpečnosti malých dětí. Hračky pro dvouleté děti budouumístěny tak, aby na ně děti dosáhly a zvládly je uklidit. Herna je vybavená odpočinkovým koutem pro individuální potřeby dítěte. Každé dítě má svoji skříňku pro uložení náhradního oblečení. Ve třídě s dvouletými dětmi budepodle možností  s učitelkou i asistent pedagoga.

 

 

6.Stanovenípodmínekpro úhradu úplat v mateřské škole

 

6.1    Úhrada úplaty za vzdělávání

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

- úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce u  

pokladní mateřské školy.

- ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnou

 jiný termín úhrady úplaty,  

- zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu hotově proti

příjmovému dokladu.

 

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti

poskytuje bezúplatně odpočátku školního roku,který následuje po dni, kdy dítě dosáhne

pátého roku věku

 

Úhrada úplaty za vzdělávání je detailně řešena směrnicí, která je průběžně aktualizována

 

6.2    Úhrada úplaty za školní stravování

 

      Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícím:

a)úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce poštovní poukázkou,

b)ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,popřípadě s vedoucí stravování ,

c)Dítě, které dovede zákonný zástupce k předškolnímu vzdělávání, musí mít zaplacenou úhradu za stravu .

 

7.Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 

a)dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy, zvláště časy příchodu a odchodudítěte z MŠ

b)řídí se školním řádem mateřské školy,

c)dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnostia vzájemné ohleduplnosti.

 

d)    Při převlékání svého dítěte v šatně dbají na to, aby neotevřeli dveře cizím lidem

a ochránili jak své dítě, tak děti ostatní, které jsou již v MŠ přítomny.

   

 

 

Čl. IV

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

8.1    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6: 30 do 16.30 hodin.

 

8.2    V měsících červenci, srpnu a  prosincimůže ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16. 1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit . Rozsah omezení nebo přerušení projedná se zřizovatelem a oznámízákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

8.3    Vzdělávání v mateřské škole probíhá zpravidla tři roky.

 

8.4    Mateřská škola má 2 třídy, kde je v každé zapsáno maximálně 24 dětí různého    věku – tzv. heterogenní třídy:

-  1. třída „Berušky“

-  2. třída „Broučci“

 

 

8.5   Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchtovýletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

8.6    Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

-Doporučená doba přivádění dětí do MŠ je do 8:00 hod (pro povinné vzdělávání závazná). Maximálně do 8.30 hod. Po předběžné domluvě s učitelkou mohou zákonní zástupci děti přivádět a vyzvedávat během celého dne s ohledem na provoz MŠ a zajištění naplňování potřeb dětí a jejich bezpečnosti.

-Časy doporučené pro odvádění dětí z MŠ:

o   odchod dětí před obědem – 12.00 hod

o   odchod po obědě v době od 12:30 do 12.50 hod

o   odpoledne od 14.45 do 16.30 hod

-Rozsah docházky dítěte do MŠ je se zákonnými zástupci písemně dohodnut v Dohodě

o předškolním vzdělávání.

-V souladu s filozofií našeho ŠVP PV je pobyt venku každodenně minimálně dvouhodinový. Nekoná se pouze v případě nebezpečně silného větru, mrazu pod

–10° C, extrémním vytrvalém dešti a v případě znečištění ovzduší na stupeň3 a4.

 

    Organizace školního stravování

 

9.Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

9.1    Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna Nádvorní .

 

9.2    Školní jídelna připravuje jídla, které jsou rozvážena domateřské  školy, kde jsou připravována k vlastnímu stravování .

 

 

 

9.3     Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské školekonzumují v rámci „pitného režimu“.

9.4    Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole. 

 

10. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 

10.1 V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podlestanovenéhostravovacího režimu:

 

10.2 V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy), které jsou připravoványpodle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich

      nepřítomnosti v mateřské škole

 

10.3 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školního stravování paní Meluzínové. . Dítě musí být ze stravy odhlášeno nejpozději do 10,30 hod. na příštíden.

 

10.4 Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní výdejně  od11:00 hodin do11.30 hodinstravu, nakterouby mělo dítě za tento den nárok

  Stravování dětí

- Pro děti jsou zajištěna tři jídla (dopolední a odpolední svačina, oběd). Dopolední    svačina nenahrazuje snídani, kterou by měli rodiče poskytnout dítěti doma.

- Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány maximálně tříhodinové intervaly:

o   dopolední svačina     8:40 -   9:00

o   oběd  12:00 - 12:30

o   odpolední svačina   14:30 – 15:00

-Dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy.

 

 

Čl. V

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ

 

11.Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

11.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají učitelky  školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

11.2 Přivedení dítěte do MŠ a jeho předání učitelce je denně do 8.30 hodin. V 8.30 hod. se mateřská škola zamyká.

Pokud rodič přivede dítě později, nahlásí to své učitelce a domluví s ní příchod.

 

11.3 K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednu paní učitelku připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.

 

11.4 Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

 

11.5 Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění, může mateřská škola požadovat od zákonného zástupce dítěte čestné prohlášení , že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.  

 

12.Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

 

12.1 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují paní učitelky následující zásady:

a)přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

·děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

·skupina je zpravidla doprovázena dvěma učitelkami, z nichž jednaje na začátku skupiny a druhá na jejím konci

·skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

·vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a paní učitelky jsou přesvědčeny o bezpečnosti přechodu skupiny

·při přecházení vozovky používají  v případě potřeby pí. učitelky zastavovací terč

·dětipoužívajív útvaru předepsané „zviditelňující“ vesty

·Při pobytu na školní zahradě učitelky vždy zajistí uzamčení zahradní branky.

 

b)pobyt dětí v přírodě

·využívajíse pouze známá abezpečná místa

·při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c)sportovní činnosti a pohybové aktivity

·před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy,kontrolují paní učitelky , zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

·paní učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitua obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

d)    Mateřská škola má vypracovánu Směrnici k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, se kterou byli ředitelkou školy prokazatelně seznámeni všichni  pracovníci a zákonní zástupci dětí.

 

e)pracovní a výtvarné činnosti

·při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně paní učitelky školy

·pokud jsou nástroje určené dětem, zajišťují paní učitelky neustálý dozor při prováděných činnostech tak, aby nedošlo k úrazu

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

13.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

13.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

13.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Zacházení s majetkem mateřské školy

 1.     Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

    Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují paní učitelky,

    aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu

    potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole:

 

14.1 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěteučitelce mateřské školy, pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, ve kterých odchází z mateřské školy, po dobu jednání s pí. učitelkami  týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s paní Redovou týkajícího se stravovaní dítěte a dále při plánovaných třídních nebo školních akcích pořádaných s vědomím ředitelství mateřské školy.

Po tomto opustí prostory mateřské školy včetně zahrady.

       Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se

 tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození,

   nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce školy.

Čl. VI.

                         ZÁKAZ KOUŘENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

15.V mateřské škole je zakázáno kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách podle zákona

379/2005 Sb. tzv. Protikuřácký zákon. Tento zákaz se týká všech osob, nacházejících

se v doběprovozu i mimoprovoznídobus povolenímředitelkyškoly v mateřské

škole.

Čl. VII.

                       Závěrečná ustanovení

 

 1.     Účinnost a platnost školního řádu

 

   Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný

    od1.11.019 - aktualizaván

 

 1.    Změny a dodatky školního řádu

   Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze

   písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni

   zaměstnanci mateřské školy a zákonní zástupci dětí.

 

 

 1.  Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem bude provedeno na

    schůzce rodičů proti podpisu.

    Zaměstnanci se seznámí s tímto řádem na provozní poradě v srpnu.

     Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu

     do práce.

 

18.1 O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou – schůzky pro rodiče, vyvěšením na určeném místě v šatně MŠ, na www.

 

18.2Rodiče souhlasí, aby fotografie jejich dětí ze života v mateřské škole Skořepka 5, byly využívány k propagaci školy /na nástěnce ana www.stránkách , výstavách, časopisech a tablu pro rodiče./ Pokud nesouhlasí, písemně to sdělí ředitelce školy. V opačném případě je to považováno jako souhlas.

18.3Rodiče souhlasí, aby z důvodu zajištění bezpečnosti byla mateřská škola monitorovaná kamerovým systémem. Pokud nesouhlasí, ohlásí to písemně ředitelce školy.

18.4Rodiče dávají souhlas Mateřské škole Brno, Skořepka 5, k tomu, aby evidovala osobní údaje jejich dítěte podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tak, jak to podepsali v Přihlášce do mateřské školy při přijímacím řízení. Souhlas poskytují na celé období předškolní docházky dítěte do této mateřské školy.

 

18.5Rodiče dávají souhlas Mateřské škole Brno, Skořepka 5 k využívání svého osobního e-mailu pro informace z mateřské školy.

     

 

 

                  VIII.

 Ochrana osobních údajů:

 

Všichni pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.

Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek.

 

 

 

 

V Brně dne:31. 8. 2019 Marcela Hanáková, řed. školy  

 

 

 

 

 

 

 

Přílohač. 1                                                                               

                                     

 

režim dne

snaží se naplňovat potřebu svobody ale i potřebu řádu,

 

 

6.30 – 7.15 lichý týden – scházení ve třídě Berušek

6.30 -7.15 sudý týden – scházení ve třídě Broučků

7.15 -9 00 hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi, pohybovéaktivity

          cviky, vzdělávací činnost – spontánní ,řízené ,skupinové ,individuální

9.00 – 9.30svačina ,děti si samy nachystají prostírání a svačinu včetně pití

  

9.30 –  9.45vzdělávací činnost - dokončení

9.45 – 10.00  příprava na pobyt venku                                                                       10.00 12.00chodíme ven, délku pobytu však pružně upravujeme podle počasí

12.15 -12.45 se děti chystají na oběd a obědváme. Děti si  samy rozhodují o velikost      porce druhého jídla. Pokud chtějí přidat, obsluhují se samy.

 – po obědě některé děti odchází s rodiči domů a ostatní jdou odpočívat. 

12.45 – 14.30  hygiena, příprava na odpočinek ,odpočinek na lehátku  relaxace podle

  zájmu a potřeb dětí ,ty které nespí individuální a skupinové činnosti

       

14.30 - postupně vstávají všechny děti, hygiena, odpolední svačina, odpolední

zájmová činnost

14.45 - při vhodném počasí odcházíme na školní zahradu, rozchod na ŠZ

Pokud nejsme venku , schází se všechny děti ve tříděMOTÝLKŮ A

BERUŠEK

16.00 –  16.30přechod do druhé třídy (podle rozpisu)hry, rozcházení domů

 

 

 

Denní režim není závazný, je pouze orientační, vše přizpůsobujeme potřebám a zájmům dětí.