Kalendář akcí
poslední mesíc leden 2020 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 1 1 2 3 4 5
week 2 6 7 8 9 10 11 12
week 3 13 14 15 16 17 18 19
week 4 20 21 22 23 24 25 26
week 5 27 28 29 30 31
Návštěvy

TOPlist

Školní řád

Mateřská škola Brno, Skořepka 5, 602 00 BRNO

                                                  

 

 

Školní řád

 

Ředitelka Mateřské školy Brno, Skořepka 5, příspěvková organizace, v souladu s § 30 odst. 1  zákona č.561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen Školský zákon) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ.

 

 Cíle předškolního vzdělávání

Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v aktuálním znění.

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváří podmínky pro vzdělávání dětí nadaných.

MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí (dále jen rodiči) s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání. Konkrétní cíle výchovy a vzdělávání jsou podrobně rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu.

  

 Podrobnosti o organizaci mateřské školy

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

 

 

Práva a povinnosti dětí a rodičů, vzájemné vztahy

  Práva dětí:

 

Každé přijaté dítě má právo na:

 • kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností, dovedností a rozvoj jeho osobnosti
 • uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb
 • na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individ. potřebami, schopnostmi a možnostmi
 • na hru, odpočinek, svobodnou volbu činností i zdánlivou nečinnost a soukromí.
 • na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, spravedlivé jednání
 • právo podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování
 • právo vyjadřovat své myšlenky, názor, naslouchat názorům jiných a hledat společná řešení
 • spolupodílet se na plánování programu třídy a rozhodování v kolektivních záležitostech
 • zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • práva, které mu zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte

 

 Povinnosti dětí:

Každé přijaté dítě má povinnost:

 • Respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, a dodržovat v MŠ potřebný řád.

 

Práva rodičů:

Rodič přijatého dítěte má právo:

 • podílet se na dění v MŠ – spoluvytvářet, účastnit se, naplňovat a hodnotit výchovně vzdělávací programy a akce pro děti, vstupovat do her a činností svých dětí v průběhu celého dne
 • být informován o dění ve škole a seznámit se se základními písemnými materiály, jimiž se řídí výchovně vzdělávací práce školy, organizace i provoz MŠ a zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, spolurozhodovat při řešení problémů
 • být pravidelně informován o výchovně vzdělávacích činnostech ve třídě ( zaměření výchovně vzdělávacích projektů a jejich částí)
 • být pravidelně informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou individuální plán rozvoje dítěte ( v případě integrace) a spolurozhodovat při stanovení individuálních vzdělávacích cílů pro svoje dítě a postupu dosahování těchto cílů
 • aby mu škola v případě potřeby poskytla poradenskou pomoc v otázkách výchovy a vzdělávání jeho dítěte (konzultacemi, korektivními zkušenostmi, kontaktováním odborníků)
 • být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte
 • být  předem informován o organizování výletu, exkurze aj. činnosti mimo budovu a zahradu školy
 • na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne

 

Povinnosti rodičů

Rodič dítěte je povinen:

 •  Poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku, a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a při změnách je aktualizovat (telefony, adresu apod.)
 • Zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ dle písemné dohody sepsané s ředitelkou školy podle odst. 10 §1 vyhl. č.14/2005 Sb
 • Omluvit a zdůvodnit nepřítomnost dítěte v MŠ a odhlásit je ze stravování.
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte (alergie, dieta, brýle aj.)
 • Sledovat zdraví dítěte a v případě onemocnění (teplota, silná rýma, zánět spojivek, zvracení, průjem, vši aj.) nepředávat dítě k předškolnímu vzdělávání a tím předcházet šíření infekčních onemocnění!!
 • Zúčastnit se na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jeho dítěte.
 • Řádně předat ráno dítě učitelce a odpoledne si dítě včas vyzvednout z MŠ. Opakované pozdní příchody zákonného zástupce pro dítě jsou závažným porušením školního řádu a důvodem k ukončení předškolního vzdělávání dítěte v MŠ (Školský zákon, §35). O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy a jsou oznámeny oddělení péče o dítě a zřizovateli. Pokud si zákonný zástupce dítě nevyzvedne do stanovené doby, učitelka se pokusí telefonicky kontaktovat pověřené osoby, informuje ředitelku školy a obrací se na Policii ČR.
 • Uhradit v písemně dohodnutém termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte.
 • Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ.

 

Vzájemné vztahy

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, dětmi a rodiči jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.

 

 

 Provoz a vnitřní režim školy

Naše mateřská škola je dvoutřídní, s celodenním provozem. Kapacita školy je 50 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou smíšených tříd. Navštěvují je děti ve věku zpravidla od 3 do 7 let. Třídy se naplňují do počtu 24  dětí.

 

Organizace vzdělávání.

      Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla  od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let

 (1. 9. 2016) od 2 do zpravidla 6 let (1.9.2020).

      Zápis  do MŠ bude probíhat od 2. května do 16. května (termín a místo stanoví ředitelka školy  v dohodě se zřizovatelem, zveřejní způsobem v místě obvyklým/.

      Povinné vzdělávání nabývá platnost od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky .

      Obecní úřad poskytne  MŠ s dostatečným předstihem seznam dětí (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu dítěte, místo pobytu cizince).

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění §34a

      Povinnost se vztahuje na občany ČR (déle než 90 dnů pobytu), cizince EU (déle 90 dnů pobytu), cizinci oprávněně pobývající na  území ČR (déle 90 dnů pobytu), účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany .

      Platí povinnost přihlásit dítě k zápisu v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání .

      Tato povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

      Pokud je dítě přijato do jiné než spádové MŠ musí rodiče tuto skutečnost oznámit  ředitelce školy (bez zbytečného odkladu)  spádové MŠ.

Formy povinného předškolního vzdělávání

      Denní docházka v pracovních dnech od 8.30 do 12.30 hod.

      Povinnost není dána v období školních prázdnin (ZŠ, SŠ) .

      Školní řád stanoví podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti (povinnost doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy).

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání

      Individuální vzdělávání bez pravidelné docházky do MŠ.

      Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální .

      Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky .

      Povinnost oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kdy začíná povinné předškolní vzdělávání.

      Individuální vzdělávání v průběhu školního roku – nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelce školy.

 

Individuální vzdělávání dítěte

      Zvolí zákonný zástupce v odůvodněných případech.

      Obsah oznámení

     Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, místo pobytu u cizince

     Období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

     Důvody individuálního vzdělávání dítěte

      Ředitelka MŠ doporučí oblasti, v nichž se má dítě vzdělávat (vychází z RVP pro MŠ, rozsah povinného předškolního vzdělávání bude upraven v prováděcí vyhlášce – č. 14/2005 Sb.).


Povinnosti Mateřské školy

      MŠ ověří  úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech.

      Případně doporučí další postup vzdělávání.

      Způsob a termíny ověření včetně náhradních termínů  se stanoví tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 15.11. do 15.12.Náhradní termín bude stanoven na základě individuální domluvy se zákonným zástupcem nejpozději do  31.12.

      Povinnost zákonného zástupce zajistit účast dítěte .


Ukončení individuálního vzdělávání

      Rozhoduje ředitelka  MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání .

      Zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

      Odvolání proti rozhodnutí ředitelky  MŠ nemá odkladný účinek.

      Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat

      Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

      Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (1. 9. 2017)

 

· Provozní doba MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin Rodiče mohou přivádět děti do 9.00 hod.(doporučujeme do 8.30 hod a vyzvedávat si děti po obědě od 12, 30 hod. do 12,50 hod., odpoledne po odpočinku od 14,45 hod .

· Provoz jednotlivých tříd :

1.tř. Berušky    7.00 – 16.30 hod

2.tř. Broučci    6.30 – 16.00 hod

 

 

· Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou MŠ posílá se na účet školy. Výše úhrady je detailně řešena vyvěšenou směrnicí, která je ročně aktualizovaná.

 

Organizace provozu školy v době prázdnin.

V případě, že je provoz v době prázdnin omezen nebo přerušen, oznámí  to ředitelka školy rodičům nejméně 2 měsíce předem.

 

·         Ukončení předškolního vzdělávání .

·         Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

·         se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny

·         zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

·         ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

·         zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ a školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úplaty

 

Odklad povinné školní docházky do MŠ

V mateřské škole se vzdělávají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let (Školský zákon §34 odst1.) Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte je nutné tuto skutečnost nahlásit ředitelce mateřské školy nejpozději do 31. března daného kalendářního roku. Na základě písemné dohody ředitelka školy místo neobsadí při přijímání nových dětí a místo je rezervováno danému dítěti v MŠ i pro příští školní rok. Rozhodnutí o odkladu školní docházky z příslušné ZŠ musí zákonní zástupci neprodleně předložit ředitelce MŠ!

 

Podávání informací rodičům

Základní informace o provozu a činnosti školy mohou rodiče získat na schůzkách rodičů, návštěvou ve třídách, zpráv uveřejněných na nástěnkách v MŠ a webových stránkách školy. Informace o dětech a výsledcích výchovně vzdělávací práce s dětmi předávají učitelky rodičům na předem sjednaných konzultacích. Neodkladné a drobné informace mohou podávat učitelky i při předávání dítěte. S ředitelkou školy je možné se sejít v předem dohodnutém termínu po skončení práce u dětí.

Ochrana osobních údajů  

 Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.

Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.  

Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy /webové stránky, propagační materiály, fotografie/ je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob /učitel, dítě/ bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem /§84 a §85/. Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem /případně jinou technikou/, bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

 

 Organizace stravování

 Stravování dětí zajišťuje školní jídelna Nádvorní 3. Organizace, rozsah, složení jídelníčku a úplata za stravování v MŠ se řídí platnými právními předpisy.

Ředitelka MŠ dohodne písemně při přijetí se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování. Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy! Jídlo se dětem podává 3x denně. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce školy. Pro děti je po celý den zajištěn pitný režim.

Přihlašování a odhlašování stravování. Rodiče přihlašují/odhlašují své dítě ke/ze stravování den předem do 11,00 hodin a to:

 

· do stravovacího sešitu v šatně dítěte

 · telefonicky

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si rodiče za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout do vlastních jídlonosičů v mateřské škole v době od 11,00 do 11,30 hodin oběd, na který by dítě mělo ten den nárok. Pokud rodiče dítě ze stravování neodhlásí, automaticky se hlásí dítě ještě 2 dny na stravování a potom (tj. 3 den) je ze stravování automaticky odhlášeno!!! Před nástupem je nutné dítě opět den předem přihlásit!!!    Stravovací režim:

 

 9,00 –   9,30hod     dopolední přesnídávka

12,00 – 12,30hod    oběd

14,30 - 15,00hod     odpolední svačina

 

 

Úplata za školní stravování a za předškolní vzdělávání

Úplata za školní stravování je splatná měsíc předem  na účet školní kuchyně. Úplata je možná trvalým příkazem z účtu, jednorázovým převodem z účtu.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena „Rozhodnutím ředitelky MŠ“ a je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce.

 

 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

·         Mateřská škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb (stravování dětí) přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj.

·         Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.

·         Mateřská škola poskytuje dětem a jejich rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

·         Učitelka školy vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od rodičů nebo jimi pověřené osoby až do doby, kdy je předá jiné učitelce nebo zpět rodičům či jimi pověřené osobě. Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného rodičem (tzv.zmocnění). Při činnostech ve škole i mimo ni je dodržován předepsaný počet dětí na 1 pedagogického pracovníka.

·         Po převzetí dítěte od učitelky, si rodiče zodpovídají za své dítě a opouští co nejdříve budovu a areál školy.

·          Rodiče jsou odpovědní, že předávají své dítě do mateřské školy zdravé ( bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolesti břicha, bez známek infekčního onemocnění a výskytu vší). Učitelka nesmí dětem podávat žádné léky. Projeví-li se u dítěte příznaky nemoci, je izolováno od kolektivu dětí a rodiče jsou neprodleně informováni o zdravotním stavu dítěte, aby si mohli co nejdříve dítě z MŠ vyzvednout a zajistit mu odborné ošetření.

·         Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte po ukončení závažného onemocnění lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

·         Doporučujeme vybavit dítě pohodlným a přiměřeným oblečením pro hry ve třídě

·         ( hrací kalhoty, tričko s krátkým rukávem, pevné přezůvky s protiskluznou podrážkou  - v průběhu vzdělávání děti malují, stříhají, pracují s hlínou, lepí, cvičí…. ).

·         Doporučujeme vybavit dítě oblečením přiměřeně počasí venku (součástí vzdělávání je každodenní pobyt venku, při kterém děti sportují a hrají různé hry).

·         Rodiče jsou povinni kontrolovat, že si dítě nedonese do mateřské školy věci ohrožující zdraví dětí (ostré hračky, řetízky, sirky aj.).

·         Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do MŠ zakázán.

·         Návštěvy jsou vpuštěny po zazvonění a sdělení jména a důvodu návštěvy. V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí se škola řídí svojí směrnicí.

·          Na začátku školního roku i v průběhu jsou děti poučeny o bezpečném chování ve škole i mimo ni. O poučení je vždy proveden zápis do Třídní knihy.

·         Na začátku školního roku si jednotlivé třídy vytvářejí pravidla chování a děti jsou vedeny k jejich dodržování.

·          Při odchodech mimo školu jsou používány reflexní vesty pro děti a pro přecházení komunikace dopravní bezpečnostní terčík.

·         Do vzdělávací činnosti jsou zařazovány témata a výukové programy zaměřené na zdravý životní styl a ochranu zdraví (témata- životospráva, zdravá strava, první pomoc, orientace v integrovaném záchranném systému aj.).


 Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

·          Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti již v předškolním věku. Děti jsou vedeny ke zdravému způsobu života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou nenásilnou formou přiměřeně věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování.

·         Do vzdělávací činnosti jsou zařazovány témata a výukové programy (témata- zdravé sebevědomí, zdravý životní styl, pomoc ostatním a spolupráce, posilování hodnot rodina, přátelství aj.). Dětem jdou příkladem i všichni zaměstnanci školy.

·          Jakékoli projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou v mateřské škole nepřípustné, pedagogové se snaží jim předcházet.

·          V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogové mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci poradenských zařízení.

·          Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vytvoření pravidel soužití v jednotlivých třídách a vedené dětí k jejich dodržování.

·         Jako prevence slouží i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi, pedagogy i ostatními pracovníky mateřské školy a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 Zákaz kouření

V mateřské škole je zakázáno kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách dle zákona č. 379/2005 Sb., protikuřácký zákon. Tento zákaz se týká všech osob nacházejících se v  mateřské škole a jejím bezprostředním okolí.

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

·         Děti jsou učitelkami vedeny k ochraně majetku škol, šetrnému zacházení s hračkami a učebními pomůckami.

·         Děti jsou vedeny i k respektu a nedotknutelnosti majetku druhých.

·         Rodiče pobývají v prostorách mateřské školy a školní zahrady jen po dobu nezbytně nutnou. Po dobu pobytu v mateřské škole a na školní zahradě jsou povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Závěrečné ustanovení

Všichni zainteresovaní mají při pobytu v MŠ práva a povinnosti vytyčené tímto Řádem.Zejména rodiče a zaměstnanci MŠ by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat a pomoci tak dětem,aby vyrůstaly v prostředí plném pohody a porozumění,ale s jasně stanovenými pravidly soužití.

Nerespektování Řádu ze strany rodičů může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

 

 

 

Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.1.2019Hanáková Marcela, ředitelka školy MŠ